POLÍTICA DE QUALITAT

El patronat i la direcció de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna, com a responsable final de la Política de qualitat, manifesten el seu propòsit d’implementar i mantenir actualitzat un Sistema de Gestió de Qualitat. Es comprometen a liderar, impulsar i mantenir aquesta política de Qualitat assignant  els recursos necessaris, dintre de les possibilitats existents, per al compliment dels objectius definits i establint els mecanismes necessaris per a canalitzar la participació i la implicació de totes les persones que integren l’organització amb els següents principis:

 

 • El compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris.
 • La institució ha optat per seguir un model on el centre és l’usuari respectant els seus valors i decisions i vetllant perquè sigui una manera de treballar de tot el personal de la Institució.
 • El servei ha de ser de qualitat i de bon tracte, oferint un ambient segur, accessible i confortable.
 • Facilitar la convivència entre els usuaris, la interrelació amb l’entorn i la participació i implicació de la família en tot el procés d’intervenció.
 • Mantenir una plantilla amb un equip de professionals formats i amb qualitat humana.
 • Disposar dels equipaments i recursos necessaris per donar l’atenció adequada.
 • Màxima eficiència i equitat en els processos optimitzant els recursos.
 • Crear mesures per detectar la satisfacció dels nostres usuaris amb la finalitat d’aconseguir una continuïtat en la qualitat de l’atenció.
 • Contribuir en el desenvolupament d’una consciència comunitària vers l’educació sanitària.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I INTEGRAL

Atenció a les necessitats individuals concretes de cada persona.

Valoració integral a càrrec de l’equip interdisciplinar.

Planificació d’objectius consensuats amb la persona usuària i/o la família.

 

COORDINACIÓ AMB EL SECTOR

Treballem de forma coordinada amb la resta d’agents públics de salut: l’atenció primària i les unitats hospitalàries.

El treball conjunt en el moment de l’ingrés al nostre centre com en el moment de l’alta, afavoreixen una millor atenció a la persona usuària.

TREBALL EN XARXA

Formem part del Consorci de Salut i Social de Catalunya, treballant conjuntament amb altres públicades i privades sense ànim de lucre, per impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones.

 

La participació al Pacte territorial del Vallès Oriental de CatSalut es manifesta en el treball en comitès comarcals:

 • Comitè del pacient crònic complex
 • Ruta territorial de demències
 • Comitè operatiu d’urgències i emergències
 • Comitè de transport sanitari no urgent
 • Comitè de sistemes d’infrormació
 • Comitè d’entitats proveïdores

 

CèAVOC

La Fundació és impulsora i la seu del Comitè d’ètica assistencial del Vallès Oriental central (CèAVOC).

 

Què és

És un òrgan de caràcter consultiu i multidisciplinari que analitza i assessora en qüestions ètiques de l’àmbit assistencial per tal de contribuir a la seva humanització i millora.

El CèAVOC ha estat acreditat el juliol de 2010 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya segons l’Ordre de 14 de desembre de 1993.

 

Àmbit d'actuació

L’àmbit d’actuació del CèAVOC és  el sector central de la comarca del Vallès Oriental.

Està a disposició dels professionals i usuaris de les institucions (Institu Català de la Salut i les fundacions Santa Susanna) i equips sanitaris (EAP i PADES) de la zona.

 

 

Qui el forma

Està format per professionals de l’àmbit assistencial (infermeria, treball social, psicologia i medicina), representants dels ciutadans i un jurista.

Documentació
Contacte

ceavoc@fundaciostasusanna.cat